Jesteś tutaj: strona główna » regulamin

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Ogrodniczego i Budowlanego

§1 Warunki wynajmu sprzętu.
 • Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
 • Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.
 • Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.
 • Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.
 • Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu.. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
 • Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 • Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
 • Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 • Rachunku będą wystawiane na koniec miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.
 • WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 • Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 • Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 • WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

§3 Zobowiązania NAJEMCY.
 • NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 • NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 • NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 • NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
 • Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu najmu.
 • W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest do wyrównania tych strat WYNAJMUJĄCEMU w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 • Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 • Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 • NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 • Koszty transportu ponosi Najemca.

§4 Zwrot sprzętu.
 • NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 • Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 • W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu,  NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

§5 Zerwanie umowy wynajmu.
1. Zerwanie umowy wynajmu następuje w przypadku:
 • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania,
 • braku rozliczenia za okres przekraczający 30 dni,
 • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-18.00, sobota 8.00-14.00.
Przedłużanie czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni, prosimy koniecznie nas powiadamiać telefonicznie pod nr 606-414-123; 698 188 650.

Pobierz regulamin wypożyczalni sprzętu budowlanego i ogrodniczego

Pobierz regulamin-wypozyczalni.pdf

Kontakt:

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego
Tel.: 606 41 41 23
E-mail: biuro@wypozyczalnia-plock.pl Zobacz interaktywną mapkę dojazdu
© Copyright Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego | biuro@wypozyczalnia-plock.pl Wykonanie: Cameleo-logo
Liczba odwiedzin: Liczniki dla stron